Snetonstube ustaria y restaurant a Urtijëi
Suinsom dla plata

L SPIRT DLA USTARIA

Chëstes, avisa, fova la paroles de Cinzia:

“Plata internet? Ie ne son nia una che sta dan l computer - ie lëure! A mi me sal bel jeté su n bon got de vin, traté bën mi ghesć acioche i se n stebe saurì… ses’a coche l ie sal Sneton, l ie na familia…”. A mi me stal a cuer che duc se sënte sciche sce i fossa a cësa.”
Cun d’autra paroles: sce ve sentiëis da sëui, sce ëis ueia de na ciaculeda, cherdëde tal Sneton ulache sëis for benudui… y sce l ne ie nia per maië velch pona per ve bever n got “ de chël bon cun mpue de ciociul o liania y ciajuel”!

La familia Bortolotti à l plajëi de ve dé l benunì. 

ORARES

Ntan la sajon
da d’instà y da d’inviern
ie la “ustaria – enoteca”
for davierta dala 11.00
a mesa nuet.
Praticamënter 13 ëura
de bar-enoteca non-stop.
La restaurazion ie davierta dala 12:00 ala 14:30 y dala 18:00 ala 22:30.
Do la fin de agost, paussa Cinzia for de mierculdì nchin che l scumëncia inò la sajon da d’inviern, chël uel dì plu o manco nchin a metà de dezëmber.
Do la metà de merz paussa Cinzia uni mierculdì nchin ntëur la metà de lugio y l local stluj per feries ntan l mëns de mei.

Cinzia, Gioele y Nadine
+39 0471 786 489

 

É FAM

La Stua Sneton à la chertes a post per sodesfé duc i gusti. Per “ngiané la fam”, pieta l’ustaria for na pitla “entreda”, n salut dala cësadafuech.
Dala plata de ciociul ala salata de capusc, dala jopa da cërn cun bales y i tortelons ala pasta, ai spazli y ai nioch da patac – l nen ie propi per duc i gusti. N cunsëi de Cinzia ie chël de ve tò n bel “bis de prims”, cossa che ne ie nia for cunzeduda te d’autra realteies gastronomiches. N vëir gudimënt!
Pona passen dala pulënta al filé de cërf, dala cërn d’armënt al aniel per ruvé ala giama de purcel, che ie na spezialità da ciarcë!
Y per finé via n belëza, n bon dessert o n bel taier de ciajuei locai defrënc.

 

É SËIT | L VIN

Chësc titul à n fin prezis. La ustaria Sneton ne ie nia mé n restaurant ulache n possa passé na bela sëira cun cumpanies, ma la ie nce na enoteca che pieta vins prijei da dut l mond – na cerduda internaziunela scialdi i bela!
Da nunzië ie na rezenscion publicheda sun TripAdvisor: “Lista di vins rica y a bon priesc, na drëta enoteca, cun la cunsulënza dla padrona Cinzia che ie na gran esperta de vins; la t’i cunsiëia munjiei, giaurlins, nsaurei o frutei, coche n i à gën…”.
Duc ie nviëi a se bever n “got de ch’l bon” cun la cunsulënza de Cinzia y n resterà for cuntënc.
Y mo n ultimo sucrët: sce ulessais ciarcë n vin che ne ie nia danter chëi pitei, damandëde a Cinzia! La ve cunsierà cie che ëis gën!
Nce chi che ne à nia tan gën l vin o chi che à plu gën n bel got de pier frësch giaperà zeche de bon!

 

STORIA

Nce damandan i tlienc plu apasciueni dl Sneton y d’autri amanc dla storia gastronomica de Urtijëi,
ne iel nia stat saurì abiné ora cun segurëza canche la Stua Sneton ie unida giaurida.
Tlo iel n valguna dates che ulon lecurdé:

  • Do l 1945

Ti ani do la Segonda viera mundiela univa l local menà dal ost Hans Kelder.

  • 1963

N chëst ann fova la ustaria Sneton unida cumpreda da Ernst “Ernestino” Demetz. Bera Ernestino ti à pona dat la cësa n gestion a Florian Felder, che à menà l local cun si fëna Rosa per bën 11 ani. Tla cësa jubas fovel na ustaria y suaut, ti partimënc dessëura, na pension da doi stëiles. L fit paià da Florian Felder fova de 100.000 Lire (ntëur 50 Euro) al mëns. Duta la majons ova l’ega, ma l fova mé un n bani per uni partimënt. L priesc dla pension plëina a cë amudlova a 3.500 Lire (ntëur 1,8 Euro). N got de vin custova per n valgun ani 50 Lire (ntëur 2 centesimi de Euro), per passé pona a 60 Lire (ntëur 3 centesimi d’Euro), cossa che ova gaujà bendebò de ciacules tl luech. Te chëi ani fova la ustaria Sneton cunesciuda per si bona śaura. N pudova nce s’apusté la jopa y se la tò pea a cësa. Mo zeche da lecurdé: sal Sneton univel nce gën y suvënz cartà “per na mesa de vin”. La ustaria fova la luegia d’ancunteda di iagheri y di Catores.

  • 1974

Ernst “Ernestino” Demetz dl Faujëina ova ulù de reviers l local per se l gestì nstës.

  • 1983

La conduzion dl local ti ie unida sëurandata al mut de Ernestino, Thomas “Jango” Demetz, che l à menà nchin n l ann 1990.

  • 1990

N chësc ann ie I local unit cumprà da cin mprenditëures jëuni dl luech che ti l à dat a fit a Umberto Brodini.

  • 1997

L mprenditëur Stefan Prinoth de Urtijëi à cumprà l restaurant che univa for mo menà da Umberto Brodini.

  • 2003

Te chësc ann à Walter y Cinzia Bortolotti sëurantëut la ncëria de fé dla Stua Sneton la ustaria che cunescion nce al didancuei. Cinzia mëina l’atività  cun l aiut de si mut Gioele y de si muta Nadine, pitan servisc de bar, enoteca y restaurant cun prufescionalità y ntujiasm, nce do che si uem Walter, che univa tlamà da chëi de Urtijëi cun simpatia “l Trentìn”, ie mort true’ massa abenëura. Walter fova n ost mitich y l ne unirà nia tan tosc desmincià a Urtijëi.

  • 2016

N jëunn dinamich dl luech compra la ustaria y, deberieda cun Cinzia, cëlel de ti dé na paruda nueva zënza ti tò l spirt y l carater tradiziunel dl vedl Sneton.

 

Cuntat

Cinzia cun familia se ncunforta a pudëi ve saludé.

Reservazions vel mé do avëi giatà na resposta. N chël di prëibel mé tres telefonn.